udom boss

นายอุดม  รุดโถ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

boonlorm mboss

นายบุญล้อม  พรมาแข้

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

chai mboss

นายชัย  แก้วดก

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

 

 

paitoon leka

นาย ไพฑูรย์  ผลชู

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล