สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 5

เมื่อวานนี้ 0

สัปดาห์นี้ 5

เดือนนี้ 54

ทั้งหมด 1815

Currently are 2 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  ตั้งอยู่รอบนอกเขตเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย  พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีระยะทางห่างจากอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย    ประมาณ   ๔  กิโลเมตร และมีอาณาเขต  ดังนี้

๑.๑ ที่ตั้ง

                    ทิศเหนือจดตำบลภารแอ่น  ทิศใต้จดตำบลปะหลาน  ทิศตะวันออกจดตำบลเวียงชัยและตำบลหนองบัวแก้ว         ทิศตะวันตกจดตำบลลานสะแก  เนื้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๔๒  ตร.กม.  หรือมีเนื้อที่  ๒๖,๒๕๐  ไร่

          ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบไม่มีภูเขาหรือแม่น้ำไหลผ่าน

          ๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ

                   แบ่งออกเป็นสามฤดู  (แบบมรสุม) คือ

-          ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม ถึงเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  ๒๙  องศาเซลเซียส

-          ฤดูฝน ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  ๒๖  องศาเซลเซียส

-          ฤดูหนาว ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  ๑๙  องศาเซลเซียส

-          อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ  ๒๔  องศาเซลเซียส

๑.๔  เขตการปกครอง

จำนวนหมู่บ้าน  ๑๗  หมู่บ้าน 

                     จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน  ๑๗  หมู่  ได้แก่

                   ๑.  หมู่ที่  ๑  บ้านโนนปอ                             ๒.  หมู่ที่  ๒  บ้านนาเลาะ

                   ๓.  หมู่ที่  ๓  บ้านโนนรัง                              ๔.  หมู่ที่  ๔  บ้านหนองสนม

                   ๕.  หมู่ที่  ๕  บ้านดอนแคน                           ๖.  หมู่ที่  ๖  บ้านหัวหมู

                   ๗.  หมู่ที่  ๗  บ้านคูรัง                                 ๘.  หมู่ที่  ๘  บ้านดอนติ้ว

                   ๙.  หมู่ที่  ๙  บ้านหนองขาม                          ๑๐. หมู่ที่  ๑๐ บ้านหนองผือ

                   ๑๑. หมู่ที่  ๑๑ บ้านโนนสมบูรณ์                      ๑๒. หมู่ที่  ๑๒ บ้านไทยเจริญ

                   ๑๓. หมู่ที่  ๑๓ บ้านดอนติ้ว                            ๑๔. หมู่ที่  ๑๔ บ้านหัวหมู

                   ๑๕. หมูที่  ๑๕ บ้านหนองสนม                        ๑๖. หมู่ที่  ๑๖ บ้านไผ่ทองพัฒนา

                   ๑๗. หมู่ที่  ๑๗  บ้านดอนแคนใต้

          จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. บางส่วน  ไม่มี

          ๑.๕  ประชากร

                   ประชากรทั้งสิ้น  ๖,๘๗๐  คน  แยกเป็นชาย  ๓,๔๑๘  คน  หญิง  ๓,๔๕๒ คน 

มีความหนาแน่น เฉลี่ย  ๑๖๓.๒๑  คน / ตารางกิโลเมตร

แยกประชากรตามหมู่บ้าน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร

รวมจำนวน

ประชากร

จำนวน

ครัวเรือน

ชาย หญิง
1 บ้านโนนปอ 95 113 208 58
2 บ้านนาเลาะ 114 128 242 62
3 บ้านโนนรัง 171 161 332 88
4 บ้านหนองสนม 262 248 510 140
5 บ้านดอนแคน 120 128 248 69
6 บ้านหัวหมู 176 182 358 118
7 บ้านคูรัง 170 167 337 75
8 บ้านดอนติ้ว 238 232 470 123
9 บ้านหนองขาม 414 406 820 199
10 บ้านหนองผือ 336 309 645 174
11 บ้านโนนสมบูรณ์ 103 103 206 47
12 บ้านไทยเจริญ 196 191 387 94
13 บ้านดอนติ้ว 312 327 639 170
14 บ้านหัวหมู 150 166 316 79
15 บ้านหนองสนม 182 206 388 83
16 บ้านไผ่ทองพัฒนา 189 187 376 106
17 บ้านดอนแคนใต้ 190 198 388 107
รวม 3,418 3,452 6,870 1,792

ที่มา : ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย ณ วันที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖

Copyright © 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู Rights Reserved.