สมาชิก

สถิติ

วันนี้ 5

เมื่อวานนี้ 0

สัปดาห์นี้ 5

เดือนนี้ 54

ทั้งหมด 1815

Currently are 27 guests and no members online

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

.  สภาพทางสังคม

          ๓.๑  การศึกษา

-          โรงเรียนประถมศึกษา  ๓   แห่ง

-          โรงเรียนอาชีวศึกษา    ๑   แห่ง

-          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     ๔   แห่ง

-          ศูนย์การเรียนชุมชน    ๑   แห่ง   

-          ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน   ๑๗  แห่ง

-          ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร  ๑  แห่ง

๓.๒ สถาบันและองค์การศาสนา

-          วัด     ๙    แห่ง

-          โบสถ์คริสต์  ๑  แห่ง

๓.๓ สาธารณสุข

-          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล   ๑   แห่ง

-          อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ  ๑๐๐  เปอร์เซ็นต์

๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-          ไม่มีสถานีตำรวจ

-          มีตู้ยามสายตรวจตำรวจ  จำนวน  ๑ ตู้

-          มีรถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์  จำนวน  ๑ คัน

๔. การบริการพื้นฐาน

๔.๑ การคมนาคม

-          องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปูมีเส้นทางเชื่อมหมู่บ้านภายในตำบลดังนี้

  1. ถนนภายในหมู่บ้านมี  ๔๐  สาย  มีสภาพเป็นถนนลูกรัง  คอนกรีตและลาดยางบางส่วน
  2. ถนนระหว่างหมู่บ้านมี  ๗  สาย  มีสภาพเป็นถนนลูกรังและลาดยางบางส่วน

๔.๒ การโทรคมนาคม

-          โทรศัพท์สาธารณะ    จำนวน   ๑๓    ตู้

-          โทรศัพท์ที่ใช้ในหมู่บ้าน   จำนวน   ๗๘  เครื่อง

๔.๓ การไฟฟ้า

-          จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้า  จำนวน ๑๗  หมู่บ้าน

-          จำนวนประชากรที่ไม่มีไฟฟ้าใช้  ไม่มี

๔.๔ แหล่งน้ำธรรมชาติ

-          หนองน้ำ     ๑๕     แห่ง

๔.๕ แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

-          บ่อน้ำตื้น     ๑    แห่ง

-          บ่อน้ำโยก    ๔    แห่ง

-          ประปา       ๑๒   แห่ง

-          คลองส่งน้ำ   ๑    แห่ง

.  ข้อมูลอื่น ๆ

๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

-  องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู  มีทรัพยากรป่าไม้เบญจพรรณเล็ก ๆ และป่าละเมาะสลับกับทุ่งนา

๕.๒ มวลชนจัดตั้ง

-          ลูกเสือชาวบ้าน  จำนวน  ๓  รุ่น ๕๐๐  คน

-          กลุ่มประชาอาสาป้องกันยาเสพติด     จำนวน   ๑๖๐  คน

-          กลุ่มสมาชิก อปพร.  จำนวน  ๑๘๐  คน

.  ศักยภาพในตำบล

  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบล

๖.๑ จำนวนบุคลากร  จำนวน   ๓๕  คน

ตำแหน่งในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   ๑๓  คน

ตำแหน่งในกองคลัง  ๔  คน

ตำแหน่งในกองช่าง   ๓  คน

ตำแหน่งส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ๑๓  คน

ตำแหน่งส่วนสวัสดิการและสังคม  ๒  คน

๖.๒ ระดับการศึกษาของบุคลากร

-  มัธยมศึกษาตอนปลาย  ๕  คน

-  อาชีวศึกษา  ๑   คน

                  -  ปริญญาตรี  ๒๖  คน

                  -  ปริญญาโท  ๓  คน

๖.๓ รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖                            ๒๐,๙๕๙,๕๐๐      บาท  แยกเป็น

รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง             ๑๔๙,๕๐๐          บาท

รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้                   ๑๐,๖๑๐,๐๐๐       บาท

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                  ๑๐,๒๐๐,๐๐๐        บาท 

          ๗.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

๗.๑ การรวมกลุ่มของประชาชน

     -  กลุ่มอาชีพ  ๑๐  กลุ่ม

-  กลุ่มออมทรัพย์  ๑๗  กลุ่ม

-  กลุ่มอื่น ๆ  ๑๖  กลุ่ม

๗.๒ จุดเด่นของพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสมที่จะทำการเกษตร เช่น 

การทำนา  ทำสวน  หรือแม้กระทั่งการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เช่น   โค  กระบือและเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่สำคัญแห่งของอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

๗.๓ ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น

  โครงสร้างและขบวนการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู เป็น  อบต.ขนาด

กลางพิเศษ    ได้ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง  ๓  ปี  แต่  พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗  โดยแยกโครงสร้างของส่วนราชการ  ออกดังนี้

Copyright © 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู Rights Reserved.